POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU CZAS NA HYDRAULIKA

Informacje ogólne


Grupa InstalExpert przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich Klientów, Partnerów, uczestników Konferencji, a także czytelników prowadzonych przez siebie serwisów, wydawanych mediów oraz uczestników organizowanych wydarzeń.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W niniejszym dokumencie znajdziesz również informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Grupę InstalExpert.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Grupy InstalExpert, a także wszystkie osoby odwiedzające nasze strony internetowe, korzystające z naszych aplikacji mobilnych i sklepów internetowych oraz uczestniczące w organizowanych przez nas wydarzeniach, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami Grupy InstalExpert.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

Definicje


Definicje na potrzeby niniejszego dokumentu:

Polityka: niniejsza polityka prywatności.

InstalExpert: Grupa InstalExpert z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Chodzieży (kod pocztowy 64-800, Chodzież) przy ul. Zwycięstwa 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552593, NIP 6070081509, REGON 360589940

Klient: Podmiot współpracujący z Grupą InstalExpert

Usługa: Różne usługi świadczone w ramach bieżącej działalności Grupy InstalExpert, m.in. spotkania biznesowe, konferencje, wykłady, szkolenia, raporty, pisma drukowane, serwisy Internetowe, aplikacje www, sklepy internetowe itp.

Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z którychkolwiek Usług Grupy InstalExpert.

Umowa: Umowa na wybraną Usługę zawierana między Klientem lub Użytkownikiem, a Grupą InstalExpert.

RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Wykorzystanie i modyfikacja danych


 1. Jakie dane posiadamy i jak je wykorzystujemy?

Twoje dane wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celach świadczonych przez nas usług oraz w celach analitycznych.
Do tych celów wliczają się:

 • czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją Umowy, w tym obsługi Użytkowników, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • fakturowanie,
 • pobieranie opłat,
 • ewentualne dochodzenie wierzytelności,
 • prowadzenie badań jakości obsługi i Usług.
 • Kierowanie treści o charakterze merytorycznym
 • Kierowanie treści o charakterze marketingowym
 1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych Usług?

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny)
 • Dane zebrane podczas odwiedzin stron internetowych należących do Grupy InstalExpert
  (odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Grupę InstalExpert, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej należącej do Grupy InstalExpert; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Grupę InstalExpert, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.)
 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 • Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
 • Twoich dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia lub okresu członkowskiego, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia lub do czasu ustania członkostwa. Termin zakończenia przetwarzania roszczeń może być każdorazowo przedłużany o okres przedawnienia roszczeń, jeśli to będzie niezbędne. Po tym terminie dane będą przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.
 • Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 • Twoich dane osobowe, w zakresie określonym w zgodzie na kierowanie do Ciebie treści merytorycznych czy marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Grupy InstalExpert niezbędne do wykonania Twoich zlecenia lub zawieranej z Tobą umowy, takie jak usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie, analityczne, księgowe, badanie jakości obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności;
 • operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji;
 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka masowa korespondencji elektronicznej) na rzecz Grupy InstalExpert – na podstawie umowy z Grupą InstalExpert;
 • bankom w zakresie realizacji płatności – na podstawie przepisów prawa bankowego;
 • organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa;
 • instytucjom poszukującym wykonawców – wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną jest:

– w przypadku danych wykorzystywanych do zawarcia i wykonania umowy – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach analitycznych i statystycznych – prawnie uzasadniony interes Grupy InstalExpert (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zobowiązaniu Grupy InstalExpert wobec Klienta lub Użytkownika do podjęcia działań w zakresie określenia standardów branżowych, edukacji, szkoleń oraz analiz ekonomicznych i marketingowych dla członków Grupy InstalExpert,

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Użytkownika treści merytorycznych oraz marketingowych drogą pocztową, telefoniczną i elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Grupy InstalExpert (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 1. Twoja kontrola nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wszelkie wyrażone przez Ciebie zgody można wycofać w dowolnym terminie. Grupy InstalExpert prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub ww. żądań w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Twoich danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Grupa InstalExpert w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Grupa InstalExpert może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informacje końcowe


 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa InstalExpert.
 • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę InstalExpert można się kontaktować pod adresem kontakt@czasnahydraulika.pl
 • W przypadku skierowania Uczestnika przez Klienta do realizacji umowy, zlecenia lub zadań Grupy InstalExpert, źródłem pozyskania Twoich danych osobowych jest organizacja kierująca.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Grupę InstalExpert w celu zawarcia oraz realizacji zadań umowy bądź zlecenia lub realizacji zadań statutowych na rzecz swoich członków, z wyjątkiem danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Grupę InstalExpert jest brak możliwości realizacji ww. Zadań.

POLITYKA COOKIES


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Outsourcing Portal i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Grupa Instal Expert spółka z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownicy Serwisu mają prawo do cofnięcia udzielonej zgody, ponadto mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies zapisywane przez Serwis na urządzeniu końcowym użytkownika nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.