REGULAMIN PORTALU CZAS NA HYDRAULIKA


1. Pojęcia

 • Regulamin – oznacza to niniejszy Regulamin
 • InstalExpert – oznacza to Grupę InstalExpert z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Chodzieży (kod pocztowy 64-800, Chodzież) przy ul. Zwycięstwa 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552593, NIP 6070081509, REGON 360589940
 • Portal lub CNH – oznacza to Portal internetowy Czas na Hydraulika dostępny pod adresem internetowym www.czasnahydraulika.pl
 • Użytkownik – oznacza to osobę fizyczną lub osobę prawną korzystającą z Portalu, lub przedstawiciela marki
 • Administrator – oznacza to osoby wyznaczone przez Grupę InstalExpert, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 

2. Opis portalu

Portal Czas na Hydraulika to serwis internetowy poświęcony branży instalacyjnej, którego grupę docelową stanowią instalatorzy i producenci z branży sektora usługowego i budowlanego. Serwis jest portalem tematycznym nastawionym na funkcję informacyjną – udzielanie profesjonalnych porad, publikację ciekawych treści merytorycznych nawiązujących do tematu instalacji i serwisowania oraz rozpowszechnianie zapowiedzi najważniejszych wydarzeń branżowych z tej dziedziny. Portal powstał z myślą o stworzeniu przestrzeni do wymiany informacji, a także budowania i zacieśniania relacji w środowisku firm instalacyjnych, handlowców i producentów. Serwis pełni rolę opiniotwórczą, przedstawia najnowsze trendy oraz wskazuje na najbardziej aktualne tematy.

Głównym elementem Portalu CNH  są treści merytoryczne związane z tematyką szeroko rozumianej instalacji. Stanowią one istotną wartość dodaną dla użytkowników serwisu – jest to cenne źródło profesjonalnych porad, pomysłów i inspiracji. Założeniem CNH jest sukcesywne wzbogacanie bazy artykułów dotyczących instalacji, oferowanie produktów branżowych oraz integracja Użytkowników zainteresowanych tą tematyką.


 

3. Korzystanie z Portalu

Korzystanie z Portalu jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na niniejszy Regulamin. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków i zawarciem sui generis umowy pomiędzy Grupą InstalExpert (właścicielem Portalu) a Użytkownikiem.

Brak wyrażenia zgody na poniższe postanowienia wiąże się z utratą przez Administratora akceptacji na przeglądanie przez Użytkownika zawartości Portalu.

Korzystanie z otwartej części Portalu przez Użytkowników jest nieodpłatne i nie związane z żadnymi opłatami abonentowymi. Grupa InstalExpert nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanej z użytkowaniem i sprawnym działaniem Portalu. Grupa InstalExpert nie gwarantuje też, że wszystkie strony Portalu będą działać bezbłędnie i nieprzerwanie.

Grupa InstalExpert może umieszczać na stronach Portalu linki do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z taką witryną należy zapoznać się z zasadami korzystania z tej witryny. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Portal nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały na nich opublikowane. Zamieszczanie łącz do witryn nie należących do Portalu nie stanowi również sugestii, że nasz Portal popiera określoną firmę lub produkty i usługi na niej wymieniane.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za niechciane (wysyłane przez innych użytkowników internetu) maile wysyłane na opublikowane na forum bądź w komentarzach adresy e-mail.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam wysyłanych w formie mailingu (dotyczy to reklam innych podmiotów).

Zastrzegamy, iż w przypadku zamieszczania komentarzy, postów na forum dyskusyjnym oraz wizytówek wszelkie podane przez Użytkowników wiadomości, informacje itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających daną stronę, a Grupa InstalExpert nie ma możliwości ich zabezpieczenia. Dlatego też dane te nie podlegają polityce ochrony prywatności.


 

4. Rejestracja do części zamkniętej portalu Czas na Hydraulika

Dostęp do zamkniętej części Portalu Użytkownik uzyskuje po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie Portalu.

Rejestracja wymaga obowiązkowego podania:

 • Adresu e-mail
 • Hasła do rejestrowanego konta Użytkownika

Podczas rejestracji Użytkownik może także podać dane dodatkowe, które nie są konieczne do rejestracji:

 • Imię
 • Nazwisko

Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:

 • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Grupę InstalExpert zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Portalu,
 • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Grupę InstalExpert zawartych w formularzu danych w celach marketingowych,
 • potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Grupę InstalExpert, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią, administracja Portalu ma prawo:

 • wezwać użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe,
 • zablokować konto do wyjaśnienia sprawy,
 • skasować konto użytkownika ignorującego upomnienia administracyjne,
 • w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się użytkownik w Portalu, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.

Grupa InstalExpert zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatnych treści, o czym poinformuje Użytkownika.

Grupa InstalExpert zastrzega, że może usunąć konto użytkownika w wyniku usunięcia go przez administrację Portalu z powodu:

 • notorycznego łamania Regulaminu, trollowania, hejtu, natarczywego spamu,
 • podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
 • działania na szkodę Portalu.

Grupa InstalExpert może usunąć konto na wniosek użytkownika.

Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu:

 • nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
 • umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami Portalu,
 • innych usług.
Rejestracja w strefie zamkniętej portalu Czas Na Hydraulika jest równoznaczna z udzieleniem zgody na wysyłanie maili Raport Szans na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

5. Funkcje zamkniętej strefy Portal

Użytkownikom, którzy przystąpią na ww. warunkach do strefy zamkniętej Portalu przysługują następujące funkcje:

 • Unikalne oferty dla społeczności zamkniętej strefy Czasu na Hydraulika
 • Spółdzielnia (kontrakty produktowe)
 • Wyprzedaże i okazje
 • Oferty współpracy i ogłoszenia
 • Strefa narzędziowa i BHP
 • Strefa marek 

Użytkownicy strefy zamkniętej nie mogą udostępniać zawartości strefy zamkniętej Portalu podmiotom, które do niej nie należą. W takim przypadku, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz uniemożliwienie jego ponownego dołączenia do strefy zamkniętej Portalu.

Funkcja “Spółdzielnia” – kontrakty produktowe, to dzieło współpracy Grupy InstalExpert z HAP Armatura grupa SBS spółka z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043404 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7120168964; REGON: 430385168. Kontrakty proponowane w ramach funkcji Spółdzielnia są realizowane przez ww. Podmiot, z tego względu należy zapoznać się z regulaminem ww. Podmiotu.


 

6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Grupa InstalExpert. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • rejestracji w Portalu
 • marketingowych, w tym także otrzymywania informacji handlowych od Grupy InstalExpert lub podmiotów z nim współpracujących (wyłącznie za pośrednictwem Grupy InstalExpert; dane użytkowników nie są przekazywane do ww. podmiotów) na podany adres e-mail (na podstawie zgody wyrażanej podczas rejestracji w Portalu Czas na Hydraulika),
 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą formularza kontaktowego lub maila korespondencję,
 • obsługi technicznej Portalu Czas na Hydraulika,
 • prowadzenia statystyk Portalu Czas na Hydraulika.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane przez Użytkownika poprzez samodzielne dokonanie zmian w formularzu rejestracyjnym swojego konta.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Portalu.

Grupa InstalExpert zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Portalu.


 

7. Prawa autorskie

Materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Portalu, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. Ochrona prawa własności Portalu dotyczy również wszelkich materiałów, które Portal dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszy Regulamin, Portal jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.8. Modyfikacja zawartości oraz zasad działania Portalu

Portalowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Portalu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Portalu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

Portal zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Portalu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Portal usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.

Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.


 

9. Treści umieszczone w Portalu przez Użytkowników

Ani Portal, ani Grupa InstalExpert nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych na Portalu przez użytkowników. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich.

W przypadku, gdy w wyniku działań administracyjnych lub w wyniku otrzymania informacji od innego użytkownika lub osoby trzeciej Portal uzyska informację, iż umieszczone przez użytkownika materiały naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa użytkowników lub osób trzecich wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację Portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Portal.

– Koniec Regulaminu –