Czego się dowiesz

Spis treści:

I – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu jest Fernox Polska oraz Czas Na Hydraulika.
 2. Konkurs trwa od 1. czerwca 2021 roku do 31. lipca 2021 włącznie.
 3. Celem konkursu jest promocja marki Fernox wśród społeczności Czas Na Hydraulika.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów

II – Warunki udziału

 1. Do udziału w konkursie niezbędne jest wysłanie dowolnej liczby zdjęć, na których pojawia się logo marki Fernox: katalogi, gadżety, naklejki, produkty itp., w wiadomości prywatnej na Facebooku na profilu Czas Na Hydraulika pod adresem: www.facebook.com/czasnahydraulika lub na adres e-mail: kontakt@czasnahydraulika.pl
 2. Wysłanie Zdjęcia przez Uczestnika jest jednoznaczne z:
  – wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin
  – deklaracją, że Uczestnik posiada prawa autorskie do wysłanego Zdjęcia.
 3. W przypadku, gdy osoba niezwiązana z Konkursem chciałaby wziąć udział w Konkursie, ale ze względu na brak przedmiotów nie spełnia jego wymagań, może o tym fakcie zawiadomić Fernox Polska, za pomocą adresu e-mail: poland@fernox.com

III – Wyłonienie zwycięzców

 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury, które składać się będzie z przedstawicieli firmy Fernox oraz redakcji Czas Na Hydraulika.
 2. Po zakończeniu Konkursu Jury wyłoni 3 zwycięzców.

IV – Nagrody

 1. Organizatorzy skontaktują się ze Zwycięzcami za pomocą platformy Facebook.
 2. Każdy ze zwycięzców będzie mógł wybrać jedną z trzech nagród:
  – preparat Solar S1, 10l
  – preparat Solar Cleaner 500ml
  – Demo Jary, tzn. próbki wybranych preparatów firmy Fernox
 3. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na zasadach ustalonych między Zwycięzcą, a Organizatorami w konwersacji prywatnej.

V – Odwołania od wyników

 1. Każdy z Uczestników może odwołać się od wyników, kontaktując się z Organizatorami za pomocą platformy Facebook, maksymalnie 7 dni po ogłoszeniu wyników.
 2. Po zapoznaniu się ze swoim wynikiem punktowym, każdy Uczestnik może odwołać się od uzyskanego wyniku, dzięki nadesłaniu kolejnych zdjęć tej samej instalacji, które ponownie zostaną poddane ocenie przez Jury.

VI – Prawa autorskie nadesłanych zdjęć

 1. Wysłanie Zdjęcia przez Uczestnika oznacza wyrażenie zgody na publikację zdjęcia na portalu społecznościowym Facebook – na profilu Czas Na Hydraulika i/lub Fernox Polska, a także w portalu Czas Na Hydraulika, dostępnym pod adresem www.czasnahydraulika.pl
 2. Zdjęcia, które nie będą spełniać warunków Konkursu nie zostaną opublikowane oraz nie zostaną dopuszczone do Konkursu

VII – Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Osoby, których dotyczą w/w dane,
  mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.

VII – Postanowienia końcowe

 1. Zmian w Regulaminie dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie internetowej www.czasnahydraulika.pl Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
 2. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 3. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory będą zwiane z konkursem rozpatrywane będą przez sąd siedziby organizatora